ຟຣີເຫຼືອທາງດ້ານກົດ

ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອ ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອໃນຮູບແບບຂອງກົດຫມາປຶກສາຫາລືໃນປາກແລະຂຽນແບບ, ເປັນທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດລະບົບການຟຣີຂອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອ, ແລະເຮັດໃຫ້ຂຶ້ນສໍາລັບພວກເຂົາອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງແລະອື່ນໆທາງດ້ານກົດເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກໍລະນີ: ໑)ການສະຫລຸບ, ການປ່ຽນແປງ, ສິ້ນ, ຂອງຊທີ່ແທ້ຈິງທຸລະກໍາ, ລັດຽນຂອງສິດທິທີ່ບໍ່ຫວັ່ນຊັບສິນແລະທຸລະກໍາທີ່ມີມັນ(ໃນກໍລະນີຫ້ອງ, ອາພາດເມັນເຮືອນຫຼືພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ); ໒)ການຮັບຮູ້ຂອງສິດທິໃນການສະຖານທີ່, ທີ່ໃຫ້ສະຖານທີ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງສັຈ້າງງານ, ສັນຍາຂອງການຈ້າງຂອງສະຖານທີ່ສໍາລັບຈຸດປະສົງໄສຂອງເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ຍົກເລີກແລະສິ້ນຂອງສັນຍານຂອງສັງຄຈ້າງຂອງສະຖານທີ່, ການຂັບໄລ່ຈາກສະຖານທີ່(ໃນກໍລະນີຫ້ອງ, ອາພາດເມັນເຮືອນຫຼືພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ), ຍົກເລີກແລະສິ້ນສຸດການເຊົ່າສັນຍາ, ຈຸດປະສົງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ຂັບໄລ່ຈາກການເວົ້າວ່າສະຖານທີ່; ໓)ຍອມຮັບແລະຮັກສາໄວ້ຂອງສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ດິນຕອນ, ສິດທິຂອງຖາວອນ(ຕະ)ການນໍາໃຊ້ແລະການສິດທິຂອງຊີວິດ ຄອບຄອງຂອງທີ່ດິນຕອນດິນ(ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບການ ດິນຕອນດິນຫຼືສ່ວນຂອງຕົນສາມາດຊອກຫາເຮືອນຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ, ຊຶ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ອາໄສສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ); ໔)ການປົກປ້ອງສິດຂອງບໍລິໂພກ(ໃນການສະຫນອງການບໍລິການສາທາລະນະ); ໕)້ມເຫຼວຂອງນາຍຈ້າງເພື່ອຫຼຸດສັນຍາແຮງໃນການລະເມີດຂອງການຮັບປະກັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍແຮງລະຫັດ, ການຮັບຄືນ, ການຟື້ນຟູຂອງລາຍ, ລວມທັງການສໍາລັບການໄລຍະເວລາຂອງການບັງຄັບບໍ່ມີ, ການຊົດເຊີຍສໍາລັບສິນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຜິດກົດຫການກະທໍາ(ຫຼືບັນ)ຂອງນາຍຈ້າງ; ໖)ການຮັບຮູ້ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຫວ່າງງານແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງການຫວ່າງງານໂຫຍດ; ໗)ເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ, ການບາດເຈັບຫຼືເສຍຫາຍອື່ນໆຂອງສຸຂະພາບເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງກິດຈະກໍາຫຼືການສຸກເສີນ; ໘)ນອງມາດຕະການຂອງສັງຄົນັບສະຫນູນ, ສະແດງໃຫ້ຂັດພົນລະເມືອງຂອງລັດສັງຄົມເຫຼືອ, ການສະຫນອງເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງສະຖານທີ່ແລະງົບປະມານ; ໙)ຕັ້ງ, ແລະການຈ່າຍເງິນຂອງການບໍານານສໍາລັບອາຍຸອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມພິການບໍານານແລະວິໂຫຍດ, ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຊົ່ວຄວາມພິການ, ແມ່ນ, ວ່າງງານໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງການບາດເຈັບຫຼືພະຍາດອາຊີ, ລວມກ້ອນສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດລູກ, ປະຈໍາເດືອນເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການດູແລເດັກ, ສັຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການຝັງ; ໑໐)ສ້າງແລະ ຂອງພໍ່(ແມ່), ໑໑)ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ຄຸ້ຫຼື ໃນໄລຍະເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ສະຫລຸບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການຄຸ້ມຫຼື ຂອງດັ່ງກ່າວເດັກນ້ອຍ; ໑໒)ການປົກປ້ອງສິດແລະຖືກຕ້ອງປະໂຫຍດຂອງກໍາພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່; ໑໓)ການຟື້ນຟູຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງເມືອງ; ໑໔)ຂອບເຂດຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດ; ໑໕)ຂໍອຸທອນຂອງການລະເມີດຂອງສິດທິແລະເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງທີ່ສະແດງຜົນຂອງການຈິດຊ່ວຍ; ໑໖)ທາງການແພດ-ສັງກາດແລະການຟື້ນຟູຂອງນາ; ໑໗)ການອຸທອນຢູ່ສານຂອງການກະທໍາຂອງລັດປົກ, ທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງ, ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ; ໑໘)ການຟື້ນຟູຂອງຊັບສິນສິດທິ, ທາງສິລະເມີດສິດທິໃນຖານະເປັນຜົນຂອງການສຸກເສີນສະຖານະການ, ການຄືນເງິນຂອງຄວາມເສເກີດເຫດສຸກເສີນ