ຄໍາສັ່ງຂອງການຍົກຟ້ຄົນອາ ໂດຍ

ເປັນຄໍາສັ່ງຂອງການຍົກຟ້ອງແມ່ນເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການແນະນໍາຜູ້ທີ່ຈະຍ້າຍອອກການໄປສະນີຂອງຄູອາຈານດຄ່ອງກັບແນມີຜົນກະທົບທັນທີທັນ ປີນັ້ນ,ໃນເວລາທີ່ ຖືກໄລ່ຈາກຄ່ວຍຕົນເອງ, ນຟ້ຄໍາສັ່ງໄດ້ຍົກເລີກ,ແລະນາງໄດ້ກັບຄືນເປັນທໍານຄູອາຈານ