ການສິ້ນຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວ-ແພ່ງກົດໝາຍ

ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍສາມາດຢຸດການໃຫ້ມີໂດຍ ຫຼືຄ່ອງ. ເກມອອນສໍາລັບລະຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ທັງສອງຮູບແບບຂອງການສິ້ນຂອງນິຕິບຸກຄົນແມ່ນມີຫຼືບໍ່ມີ(ງາມ)ຂອງສົບຜົນສໍາເລັດ,ເຊັ່ນ:ການຖ່າຍໂອນສິດທິແລະພັນທະຈາກທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍການບຸກຄົນ(ສືບທອດ). ອີງຕາມດ້້ວຍການຂອງວັກ ໑ ຂອງ. ໕໗ ຂອງນິຕິບຸກຄົນໂດຍລວມ,ລວມກິດ,ພະແນກ,ການແຍກຫຼືການຫັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກໍ່ຕັ້ງ(ຮ່ວມ)ຫຼືຮ່າງກາຍຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍອະນຸຍາດປະກອບເອກະສານ. ໃນກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍ, ຂອງນິຕິບຸກຄົນໃນຮູບແບບຂອງຕົນໃນພະແນກການຫຼືແຍກອອກຈາກຕົນສະມາຊິກຂອງຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍທາງດ້ານກົດຫນ່ວແມ່ນປະຕິບັດໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງການອະນຸຍາລັດຈັດຕັ້ງຫຼືໂດຍການຕັດສິນຂອງສານ(ສໍາ ໑,໒,ກະ ໕໗). ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ(ຮ່ວມ)ຂອງກົດຫມາຍຫນ່ວຍອະນຸຍາໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼືຮ່າງກາຍຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍອະນຸຍາດໃຫ້ລຳດັບຄວາມມັກຂອງຕົນປະກອບເອກະສານຈະບໍ່ລຳທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍພາຍໃນເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງການອະນຸຍາຂອງລັດຮ່າງກາຍ,ອີງຕາມບັນທັດຖານຂອງການຕາຍ. ໕໗ ສານ,ກ່ຽວກັບຊຸດຂອງການເວົ້າວ່າລັດຮ່າງກາຍ,ປະຊາຊົນພາຍນອກຈັດການເປັນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍແລະແນະນໍາມັນລຳນີ້ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ. ຈາກປັດຈຸບັນຂອງການນັດພົບຂອງພາຍນອກ ຜູ້ຈັດການ,ອຳນາດການຄຸ້ມຄອງການຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວງຜ່ານການມັນ. ພາຍນອກບໍລິຫານເຮັດໃນນາມຂອງກົດຫມາຍໃນຫນ່ວສານ,ການຈັບເຖິງການແຍດຸນແລະສົ່ງມັນສໍາລັບການພິຈາລະນາຂອງສານຮ່ວມກັນກັບກອບເອກະສານຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວງເກີດຂື້ນເປັນຜົນຂອງການ. ສານຂອງການອະນຸມັດຂອງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບລັດທະບຽນຂອງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂື້ນທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ. ໃນກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍ,ການ ຂອງກົດຫນ່ວຍງານໃນຮູບແບບຂອງການລວມກິດ, ຫຼືຫັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພຽງແຕ່ມີການຍິນຍອມຂອງບຸກຄົນົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ(ກະ ໓ ຂອງມາດຕາ ໕໗ ຂອງພົນລະຫັດ). ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍຖືກພິຈາລະນາຈັດ,ຍົກເວັ້ນສໍາລັບກໍລະນີຂອງການ ໃນຮູບແບບຂອງ,ຈາກປັດຈຸບັນຂອງລັດທະບຽນຂອງການເກີດໃຫມ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ. ໃນເວລາທີ່ຈັດສັນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນໃນຮູບແບບຂອງການໂຮມທີ່ມີຄົນອື່ນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຄັ້ງທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນພິຈາລະນາທີ່ຈະຂື້ນຈາກປັດຈຸບັນຂອງ ເຂົ້າງົບລັດລົງທະບຽນຂອງກົດຫນ່ວຍງາມຂອງການເຂົ້າກ່ຽວກັບການສິ້ນຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຄືອທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ(ລາຍ ໔,ມາດຕາ ໕໗ ຂອງພົນລະຫັດ)ໃນເວລາທີ່ການໂຮມທາງດ້ານກົດຫນ່ວ,ສິດແລະພັນທະຂອງແຕ່ລະຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານການເປັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃຫມ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ອດຄ່ອງກັບການກະທໍາຂອງການຖ່າຍໂອນ(ວັກ ໑,ມາດຕາ ໕໘ ຂອງພົນລະຫັດ). ໃນເວລາທີ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍຮ່ວມອີກທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ສິດທິແລະພັນທະຂອງບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີການຍົກຍ້າຍກໍໄດ້ຄ່ອງກັບການກະທໍາຂອງການຖ່າຍໂອນ(ວັກ ໒ ຂອງມາດຕາ ໕໘ ຂອງພົນລະຫັດ). ໃນເວລາທີ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍແມ່ນແບ່ງອອກ,ສິດແລະພັນທະຜ່ານການເກີດໃຫມ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ອດຄ່ອງກັບການແຍກຕ່າງົບດຸນ(ອານຸປະໂຫ ໓,ມາດຕາ ໕໘ ຂອງພົນລະຫັດ). ໃນເວລາທີ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍໄດ້ຖືກແຍກຈາກທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າທາງດ້ານກົດຫນ່ວກັບແຕ່ລະຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານການສິດແລະພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ອດຄ່ອງກັບການແຍກຕ່າງົບດຸນ(ຜະລິດ ໔,ບົດຄວາມ ໕໘ ຂອງພົນລະຫັດ). ໃນເວລາທີ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍຂອງຫນຶ່ງໃນປະເພດແມ່ນໄດ້ຫັນເຂົ້າໄປໃນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍຂອງປະເພດອື່ນ(ການປ່ຽນແປງໃນການຈັດຕັ້ງແລະກົດຫມາຍແບບ),ສິດແລະພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍແມ່ນມີການຍົກຍ້າຍກັບການໃຫມ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທາງດ້ານກົດຫນ່ອດຄ່ອງກັບການກະທໍາຂອງການຖ່າຍໂອນ(ວັກ ໕ ຂອງມາດຕາ ໕໘ ຂອງພົນລະຫັດ). ອີງຕາມບັນທັດຖານຂອງ ໕໙ ໂອນໃບຢັ້ງຢືນແລະການແຍກຕ່າດຸ່ນດ່ຽງຄວນມີຂໍ້ກໍານກ່ຽວກັບການສົບຜົນສໍາເລັດຂອງການທັງຫພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍກ່ຽວກັບການທັງຫມຕົນູນແລະລູກ,ລວມທັງສິແຍ້ງໂດຍພາກສ່ວນ. ການໂອນໃບຢັ້ງຢືນແລະການແຍກຕ່າງດຸ່ນດ່ຽງແມ່ນອະນຸມັດໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ(ຮ່ວມ)ຂອງນິຕິບຸກຄົນຫຼືໂດຍຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການ ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວງແລະໄດ້ສົ່ງຮ່ວມກັບກອບເອກະສານສໍາລັບການລັດທະບຽນຂອງການເກີດໃຫມ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວຫຼືວໍຊິງຕັນປະກອບເອກະສານຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທາງດ້ານກົດ ຫນ່ວ. ມເຫຼວທີ່ຈະສົ່ງ,ຮ່ວມກັນກັບກອບເອກະສານ,ຕາມລໍາດັບການໂອນໃບຢັ້ງຢືນຫຼືການແຍກດຸ່ນດ່ຽງ,ເຊັ່ນດຽວກັນບໍ່ມີຢູ່ໃນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂອງຂໍ້ກໍານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ໄປສູ່ການປະຕິເສດລັດທະບຽນຂອງການເກີດໃຫມ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ. ອີງຕາມ ໖໐ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນສາມມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກວັນທີຂອງການຮັບຮອງເອົາຂອງຄວາມລະອຽດກ່ຽວກັບຂອງຕົນ ແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະແຈ້ງໃນການຂຽນຮ່າງກາຍທີ່ຖືກດໍາເນີນການອອກຂອງລັດທະບຽນຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຂອງທີ່ ຂັ້ນຕອນການລະບຸຮູບແບບຂອງການ. ໃນກໍລະນີຂອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຂອງສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າທາງດ້ານກົດນ່ວຍງານ,ເຊັ່ນ:ການແຈ້ງການຈະຖືກສົ່ງໂດຍທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ຫຼືນິຍາມການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ. ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງການແຈ້ງການນີ້,ຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດອອກລັດທະບຽນຂອງກົດຫນ່ວຍງານເຂົ້າສູ່ການບັນທຶກໃນການ ົບລັດລົງທະບຽນຂອງບຸກຄົນທີ່ທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ(ກົດຫນ່ວຍງານ)ແມ່ນ(ມີ)ໃນຂະບວນການຂອງການ. ການຂື້ນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຫຼັງຈາກເຂົ້າໃນການົບລັດລົງທະບຽນຂອງກົດຫນ່ວຍງາມຂອງການເຂົ້າກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ ຂັ້ນຕອນການຖານສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນໃນການສື່ມວນຊໃນທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງກົດຫນ່ວຍງານຈັດພີມມາ,ຫນັງສືແຈ້ງການຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີຂອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຂອງສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ,ການແຈ້ງການຂອງ ແມ່ນຈັດພີມມາໃນນາມຂອງທັງຫມກົດຫນ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມໃນ ໂດຍທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ກໍໄດ້ມີການປະຕິບັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ຫຼືນິຍາມການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ. ໃນແຈ້ງການຂອງການ,ຂໍ້ມູນສະຫນອງໃຫ້ໃນແຕ່ລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ,ຮູບແບບຂອງການ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ(ສືບຕໍ່ການກິດຈະກໍາ)ເປັນຜົນຂອງການ,ການລະອຽດຂອງລະບຽບແລະ ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການນີ້ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການໂດຍກົດຫມາຍ. ການຫນີ້ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຖ້າຫາກສິດທິຂອງຕົນຂອງຂໍເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການ ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຈະມີສິດທີ່ຈະຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນການປະຕິບັດຂອງພັນທະທີ່ສອດຄ້ໂດຍການລູກ,ແລະໃນກໍລະນີຂອງການນຶ່ງຂອງຕົ້ນປະຕິບັດ-ສິ້ນຂອງພັນທະແລະການຊົດເຊີຍຂອງການສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ,ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກົດຫມາຍ. ການຫນີ້ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ-ທີ່ເປີດຮ່ວມຫຸ້ນບໍລິສັດສ້າງຂື້ນໃນຮູບແບບຂອງການເປັນລວມກິດ,ຊື້ກິດຫຼືການຫັນເປັນ,ຖ້າຫາກສິດທິຂອງຕົນຂອງຂໍເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່ຂອງການປະກາດຂອງການ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ,ມີສິດທີ່ຈະຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນການປະຕິບັດຂອງພັນທະ,ໂດຍທີ່ລູກແມ່ນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຫຼືການສິ້ນສຸດຂອງພັນທະແລະການຊົດເຊີຍຂອງການສູນເສຍໃນກໍລະນີທີ່ການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ,ຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼືພາກສ່ວນທີສາມບໍ່ໄດ້ສະຫນອງ ພໍປອດໄພຫມັ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ,ເຊັ່ນ:ການຮ້ອງຂໍສາມາດນໍາສະເຫນີໂດຍຫນີ້ທີ່ບໍ່ມີຕໍ່ກ່ວາ ໓໐ ມື້ຈາກວັນທີຂອງການພິມເຜີຍແຜ່ສຸດທ້າຍຂອງການແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ຂອງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາຢູ່ໃນໃຈວ່າການຮ້ອງຂໍອ້າງໂດຍຫນີ້ບໍ່ຫມົດສູ່ງັບຂອງການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕົ້ນການປະຕິບັດຫຼືການສິ້ນສຸດຂອງພັນທະແລະການຊົດເຊີຍຂອງຄວາມເສກໍາລັງພໍໃຈຫຼັງຈາກການ ແມ່ນສໍາເລັດ,ກົດຫນ່ວຍໃຫມ່ເປັນຜົນຂອງການ (ສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານ)ແມ່ນຮ່ວມແລະຕ່າງໆຜິດຊອບສໍາລັບການພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ. ປະຕິບັດຕາມໂດຍການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍຂອງພັນທະການນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພົນລະຫັດ. ໃດກໍຕາມ,ໃນກໍລະນີທີ່ພັນທະໜູນຊ່ວຍຂອງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານກົດຫນ່ວ-ລູກແມ່ອດໄພໂດຍການສັນຍາ,ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນບໍ່ມີສິດທີ່ຈະ ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມປອດໄພ