ແນະນໍາດ້ານກົດໄສກ່ຽວກັບບັນຫາກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພັກອາໄສ

ທະນາຍຄວາມ, ຮ່ວມໂດຍສ່ວນຮ່ວມໃນແຕ່ລະທຸລະກໍານບຸກຄົນ, ການປ້ອງກັນການຜິດພາດໃດໆແລະຮັບປະກັນສູງສຸດປອດໄພສໍາລັບລູກຄ້າໄດ້

ເຊື່ອຖືທີ່ແທ້ຈິງການຊົດ, ບ່ອນທີ່ດູແລກ່ຽວກັບລູກຄ້າ, ຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານການມີສ່ວນນອກປຶກສາສໍາລັບສັບຊ້ອນບັນຫາ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ເຮັດແລ້ວມາຊທີ່ແທ້ຈິງຈັດການກ່ອນ, ແລະໃນເລື່ອງນີ້ທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານກົດ, ຊ່ຽວຊານຊ່ວຍທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງ. ບໍ່ຍົກເວັ້ນສະຖານະການໃນເວລາທີ່ທ່ານມີເພື່ອຍື່ນຟ້ອງທີ່ແທ້ຈິງຊທີ່ຫ້ອງການ.

ເລື່ອງນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການສັບສົນໂດຍມຍ້າຍຂອງບໍລິສັດໃນປະເທດອື່ນຫຼືຄົນອື່ນ

ສໍາລັບທະນາຊທີ່ແທ້ຈິງ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າປະຈໍາວັນເຮັດວຽກແລະປະສົບການ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນທໍາມະດາພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າ