ແນະນໍາດ້ານກົດໄສກ່ຽວກັບບັນຫາກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພັກອາໄສ