ອອນໄລນ໌ທີ່ປຶກສາທະນາຍຄວາອອນໄລນ໌ທີ່ປຶກສາທະນາ

ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ແລະພໍ່ຈະໄດ້ຮັບຶ່ງສັງນັບສະຫນູນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ(ລວມທັງຂະຫນາດໃຫຍ່ຄອບຄົວ)ຊ່ວຍພວກເຮົາຟຣີອອນໄລນ໌ປຶກສາຫາລືຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄອບຄົວສານ.