ອງພົນລະນີສະຫນູນພົນລະນີ

ພົນລະນີ-ເປັນສານກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມກ້ວາງຂອງກົດຫມາຍ-ຖະທໍາມະນູນ, ການບໍລິຫານ, ດ້ານ, ທີ່ດິນ, ົນ, ແຮງງານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະແນ່ນອນບຄົວຜົນກະທົບຕໍ່ສິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງແລະທາງດ້ານກົດຫນ່ວງ