ລາຍຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດດ່ຟຣີທາງສາຍດ່ວນ

ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອ

ບໍລິສັດກົດແລະອື່ນໆເດັ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດສາຍດ່ວນຊ່ວຍສູງອາຍຸອາໃສແລະອາໃສທີ່ມີຕ່ໍາລາຍໄດ້.

ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອ

ບໍລິສັດກົດແລະຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆົງການຈັດຕັ້ງຍັງສາມາດຊ່ອື່ນໆຽງພົນລະເມືອງ

ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼາຍການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ:ພວກເຮົາບໍລິສັດກົດຫເຫນີຟຣີກົດຫມາຍຫຼືການຊ່ວຍດ່ວນສຸກເສີນເຫຼືອໃນການທີ່ພັກອາໄສ, ສາທາລະນະສົນໃຈ, ມໍລະດົກສິດ, ສິດ, ສຸຂະພາບການດູແລແລະອື່ນໆທາງດ້ານກົດບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຢູ່ອາໄສ.

ໂຄງການຂອງການກົດຫມາຍເຫຼືອ

ມີໂຄງການຟຣີຂອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອເພື່ອສະຫນອງຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອໃນເພດໃດຫນຶ່ງຂອງກົດຫມາຍບັນຫາ:

ບໍລິສັດກົດປະຖົມແລະມັດທະຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫນອງຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອອີງຕາມການກົດ»ຟຣີກ່ຽວກັບກົດຫມາຍຊ່ວຍ»(ສ່ວນໃຫຍ່ໃນກໍລະນີຄະດີອາຍາ)ກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ້າງເອກະຊົນທະນາ, ຍັງໄດ້ສະຫນອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອຢູ່ໃນປະຊາຊົນ;

ສາທາລະນະການຈັດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຢາປົວ, ວັດດີການສັງຄົມ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານກົດກ່ຽກັນໄພສຸຂະພາບຫຼືແພດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ;

ກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢູ່ວິທະຍາ(ທາງດ້ານກົດຼືອ)ໃຫ້ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອຊາວຂອງຕ່ໍາລາຍຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີແພ່ງກົດຫມາຍບັນຫາທີ່ພັກອາໄສ, ບັນຫາ, ຄົວກົດຫມາຍ, ຄ່າແຮງງານແລະອື່ນໆກົດຫມາຍ