ລາຍການໄກ່ເກ່ຍທະນາຍຄວາຊີ້ຂາດທະນາ

ຊີ້ຂາດສາດໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປັນການຮູ້ທີ່ດີເລີດຂອງປະຈຸບັນນິຕິກຳແລະການກໍ່ສ້າງຊ່ຽວຊານເສັ້ນເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າໄດ້. ການຂໍອຸທອນກັບສານຊີ້ຂາດອາດຈະໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໃນການຫນຶ່ງຂອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກໍລະນີ:ຄູ່ຈາກການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍາ, ມີຄນົ່ມຂູ່ຂອງ, ້, ດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນກັບພະນັກງານຫຼືຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

ການແຂ່ງຂັນຂອງການຊີ້ຂາດທະນາຍ

ທັນເຂົ້າເຖິງການວາຈະອະນຸຍາດພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນການຊີ້ຂາດແຍ້ງໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສະຫນອງລູກຄ້າຂອງພວກັບການບໍລິການທີ່ສົມບູນສໍາລັບການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະຖານະການ:

ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຊັບສິນແລະປ້ອງສິດທິຊັບ, ການໂຍກຍ້າຍຂອງການອຸປະສັກໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເກັບກໍາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ:ຟື້ນຟູຂອງຄວາມເສສໍາລັບການສູນເສຍຜົນກໍາໄລ, ວີນເຊັ່ນກັນ, ຈາກຊັບສິນທີ່ຜິດກົດຫອງ.

ການລົງທຶນຂັດແຍ່ງແລະໂຕ້ຖຽງກັນກັບສັດປະກັນໄພ.

ບໍລິສັດການໂຕ້ຖຽງ, ການປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຫຼືສະມາຊິກບໍລິສັດ.

ການປົກປ້ອງທຸລະກິດຊື່ສຽງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສິ້ນສຸດ, ການ ຂອງສັນຍາແລະສັນຍາການໂຕ້ຖຽງ.

ການໂຕ້ຖຽງເຊື່ອມຕໍ່ກັບການລະເມີດຂອງ ກົດໝາຍ

ທ້າທາຍການຕັດສິນໃຈຂອງການໄກ່ເກ່ຍປະຊາຊົນ.

ຂັດແຍ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍາແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຈາກສາທາລະນະການຈັດຊື້.

ຍັງໄດ້, ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດນັບໄດ້ກ່ຽວກັບວແທນຢູ່ໃນສານໃນທັງບັນຫາອື່ນໆທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການແຂ່ງຂັນຂອງສານ.

ການບໍລິການທະນາຍຊີ້ຂາດ

ພວກເຮົາບໍລິການໃນພາກສະຫນາມຂອງການໄກ່ເກ່ຍປະກອບມີ:

ຮ້ອງຖິ່ນ:ການໄກ່ເກ່ປຶກສາໃນການຂຽນຫລືແບບທາງປາກ, ການແນະນໍາກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງການຮ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍແລະການດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບບເຫມົາເພື່ອກໍານົດໄປວິທີການຂອງການແກ້ໄຂຂອງການຂັດແຍ່ງ.

ກະກຽມຂອງເອກະສານເພື່ອ:ການກວດກາຂອງລູກຂອງເອກະສານ, ຮ່າງອ້ອນວອນແລະຄວາມຄິດເຫັນໃນການໄກ່ເກ່ຍຂອງສານແລະອື່ນໆເອກະສານທາງດ້ານກົດ.

ການປະພຶດຂອງກໍລະນີທີ່ຢູ່ໃນສານ:ໄກ່ເກ່ຍທະນາຍຄວາຕົວແທນຂອງລູກຄ້າໄດ້ປະໂຫຍດໃນປະຊາຊົນຂອງຄັ້ງທໍາອິດ, ອຸທອນແລະອື່ນໆປະຊາຊົນ.

ປະກອບການຕັດສິນໃຈ:ດໍາເນີນຄະດີໃນພົນແລະການບໍລິຫານກໍລະນີ