ລາຍການອອນໄລນ໌ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຖະຫນົນອຸປະຕິເຫດອອນໄລນ໌ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຖະຫນົນອຸປະຕິເຫດ

ນອກຈາກນັ້ນກັບອຸບັດຕິເຫດ, ການຂັບຂີ່ມັກຈະມີເພື່ອຈັດການກັບຍຸ້ງຍາກໃນການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຫຸນ, ສ້ອມແປງແລະການບໍລິການ, ໂດຍຕໍາຫຼວດ.

ເພາະສະນັ້ນ, ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດແມ່ນທີ່ຫຼາຍໃນບັນດາເຈົ້າຂອງລົດ