ລາຍການບໍລິການທະນາຄາບໍລິການທະນາອັດຕາການ

ພາຍໃຕ້ການມື້ຂອງການຈ້າງງານຂອງທະນາຍຄວາມາຍເຖິງການໃຊ້ເວລາໃນລະຫວ່າງຫນຶ່ງໃນປະຕິທິນມື້, ໃນເວລາທີ່ທະນາຍຄວາດໍາເນີນການສະເພາະການສອນຂອງອໍານວຍການ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງການທີ່ແທ້ຈິງໄລຍະເວລາຂອງຕົນທີ່ເຮັດວຽກ

ໃນການສະຫນອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອທະນາຍຄວາມໃນທ້າຍອາທິດແລະວັນພັກ, ເຊັ່ນດຽວກັນໃຫ້ເຫຼືອທາງດ້ານກົດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງຂອງທະນາຍຄວາມໃນທ້ອງຖິ່ນອື່ນຈ່າຍເງິນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫນ້ອຍກ່ວາສອງເທົ່າຈໍານວນເງິນ.

ເມື່ອໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງຂອງທະນາຍຄວາຈາກສະຖານທີ່ອື່ນ, ການຊໍາລະເງິນຂອງການເດີນທາງແລະການກຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກໍລະນີນີ້ຈະໄດ້ຮັບການກໍາຂໍ້ຕົກລົງຂອງພາກສ່ວນ, ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຫນ້ອຍກ່ວາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງຂອງຄຳແນະນຳ