ລາຍການຄະດີອາຍາທະນາຄາເປັນຄະດີອາຍາທະນາຍຄວາລາຄາ

ປຶກສາຫາລືຄະດີອາຍາປ້ອງອາດຈະດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການເວລາຈໍາກັດ. ທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາຂະບວນມີສິດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາສ່ວນຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ຖືຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າການເກັບກໍາຫຼັກຖານ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທ່ານສົນໃຈໃນສານທີ່ໄດ້ແທນໂດຍເປັນເອກະລາດທະນາກ່ຽວກັບຄະດີອາຍາກໍລະນີ, ທີ່ທ່ານສາມາດ ໄວ້ວາງໃຈ, ໄປໃນການຊອກຫາສໍາລັບຕົນເອງ, ຫຼືໃຫ້ມັນກັບບໍ່ຮັກຂອງທ່ານ.

ບໍ່ເຄັ່ງສະຖານະການເຖິງເວລາທີ່ຄະດີອາຍາປ້ສືບສວນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ

ການປ້ອງປຶກສາໃນກໍລະນີຄະດີອາຍາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂອງທ່ານປະຖົມຜູ້ຊ່ວຍແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຜິດຊອບ. ວິທີການທີ່ດີຈະຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດໃນຄະດີອາຍາກໍລະນີ, ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີ, ບໍ່ວ່າເລີຍໄດ້ຮ່ວມ, ຫຼືສິ່ງທີ່ໄລຍະເວລາຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາຈະໄດ້ຮັບໃນກໍລະນີຂອງການຮັບຮູ້ຂອງຄວາມຜິດ.

ແນ່ນອນ, ກົດຫມາຍບໍ່ຫ້າມພົນລະເມືອງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນຄະດີອາຍາກໍລະນີ, ປ້ອງກັນສິດທິຂອງທ່ານເອງ.

ແຕ່ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຍາກທີ່ຈະໃຫ້ໂທມາະສົມ

ຄັ້ງທໍາອິດ, ປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ມີການຄວາມຮູ້ຂອງກົດຫມາຍຈະບໍ່ສາມາດຢ່າງຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ. ອັນທີສອງ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຖືກກ່າວຫາຂອງອາຊະຍາກໍາແມ່ນຫຼາຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະທ່ານແມ່ນຄົງຈະພໍສາມາດຄິດວ່າໂດຍຜ່ານພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານສາມາດພັກຜ່ອນເອົາປະກັນໄພທີ່ປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາກໍລະນີທີ່ຈະສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ສຽງວິທີການຂັ້ນຕອນໃດໆຂອງກໍລະນີ, ຮ່າງເທົ່າກ່ອນກໍລະນີ, ແລະສົມເຫດຜົນຂອງຄຳແນະນຳໃນຄະດີອາຍາກໍລະນີມີຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາສະມາຄົມ.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າກົດຫມາຍບັນຫາສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສໍາລັບຄະດີອາຍາກໍລະນີເຕັມໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍລູກຄ້າຢູ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການມັນ.

ພວກເຮົາມີບຸກຄົນວິທີການທີ່ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ

ໃຫມ່ໃນແຕ່ລະກໍລະນີແມ່ນການໃຫມ່່າທຽມຂອງການກໍ່ສ້າງປົກປ້ອງ, ບ່ອນທີ່ມັນເຮັດວຽກອອກທຸກຕ່າງກັນ, ແລະບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນໃດໆລາຍລະອຽດຂອງກໍລະນີ. ສ່ວນບຸກພວກເຮົາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊໍາລະເງິນການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້ໂດຍທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາກໍລະນີ. ລາຄາແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ:ການສັບສົນຂອງກໍລະນີ, ຄາດວ່າຜົນ, ປະລິມານຂອງການເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງຈະມີຄວາມຈໍາ, ແລະອື່ນໆ. ພວກເຮົາມີຄວາມອ່ກັບການດ້ານການເງິນສະຖານະການຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ມາກັບພວກເຮົາ, ແລະສະເຫນີທີ່ແຕກຕ່າງຮູບແບບຂອງການຈ່າຍເງິນຂອງກົດຫມາຍການບໍລິການ, ຈາກການທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາສິດຫນຶ່ງ