ລາຍການການບໍລິການທະການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາ

ກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງອາຊະຍາກໍາຫຼືການດໍາເນີນຄະດີໂດຍກົດຫມາຍການບັງຄັບ, ຜູ້ຊາຍຢ່າງຊັດເຈຕ້ອງຍເຫຼືອຂອງຄຸນວຸດທິອງທະນາຍຄວາມວ່າຈະປົກປັກຮັຖືກຕ້ອງສິດທິແລະຜົນປະໂຫຍດ, ວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດຜິດກົດບັດຂອງໃດກໍຕາມ.

ດີທະນາຍຄວາມຕ້ອງການຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະສິ້ນສຸດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການນໍາໃຊ້ທັງຫມຈໍາເປັນຫມາຍຄວາມແລະວິທີການປ້ອງກັນຂອງຕົນ.