ຟຣີເຫຼືອທາງດ້ານກົດຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອ

ຟຣີທາງດ້ານກົດເຫຼືອໃນຮູບແບບຂອງກົດຫມາປຶກສາຫາລືໃນປາກແລະຂຽນແບບ, ເປັນທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດລະບົບການຟຣີຂອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອ, ແລະເຮັດໃຫ້ຂຶ້ນສໍາລັບພວກເຂົາອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງແລະອື່ນໆທາງດ້ານກົດເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກໍລະນີ:

໑)ການສະຫລຸບ, ການປ່ຽນແປງ, ສິ້ນ, ຂອງຊທີ່ແທ້ຈິງທຸລະກໍາ, ລັດຽນຂອງສິດທິທີ່ບໍ່ຫວັ່ນຊັບສິນແລະທຸລະກໍາທີ່ມີມັນ(ໃນກໍລະນີຫ້ອງ, ອາພາດເມັນເຮືອນຫຼືພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ);

໒)ການຮັບຮູ້ຂອງສິດທິໃນການສະຖານທີ່, ທີ່ໃຫ້ສະຖານທີ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງສັຈ້າງງານ, ສັນຍາຂອງການຈ້າງຂອງສະຖານທີ່ສໍາລັບຈຸດປະສົງໄສຂອງເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ຍົກເລີກແລະສິ້ນຂອງສັນຍານຂອງສັງຄຈ້າງຂອງສະຖານທີ່, ການຂັບໄລ່ຈາກສະຖານທີ່(ໃນກໍລະນີຫ້ອງ, ອາພາດເມັນເຮືອນຫຼືພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ), ຍົກເລີກແລະສິ້ນສຸດການເຊົ່າສັນຍາ, ຈຸດປະສົງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ຂັບໄລ່ຈາກການເວົ້າວ່າສະຖານທີ່;

໓)ຍອມຮັບແລະຮັກສາໄວ້ຂອງສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ດິນຕອນ, ສິດທິຂອງຖາວອນ(ຕະ)ການນໍາໃຊ້ແລະການສິດທິຂອງຊີວິດ ຄອບຄອງຂອງທີ່ດິນຕອນດິນ(ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບການ ດິນຕອນດິນຫຼືສ່ວນຂອງຕົນສາມາດຊອກຫາເຮືອນຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ, ຊຶ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ອາໄສສະຖານທີ່ຂອງພົນລະເມືອງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ);

໔)ການປົກປ້ອງສິດຂອງບໍລິໂພກ(ໃນການສະຫນອງການບໍລິການສາທາລະນະ);

໕)້ມເຫຼວຂອງນາຍຈ້າງເພື່ອຫຼຸດສັນຍາແຮງໃນການລະເມີດຂອງການຮັບປະກັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍແຮງລະຫັດ, ການຮັບຄືນ, ການຟື້ນຟູຂອງລາຍ, ລວມທັງການສໍາລັບການໄລຍະເວລາຂອງການບັງຄັບບໍ່ມີ, ການຊົດເຊີຍສໍາລັບສິນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຜິດກົດຫການກະທໍາ(ຫຼືບັນ)ຂອງນາຍຈ້າງ;

໖)ການຮັບຮູ້ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຫວ່າງງານແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງການຫວ່າງງານໂຫຍດ;

໗)ເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ, ການບາດເຈັບຫຼືເສຍຫາຍອື່ນໆຂອງສຸຂະພາບເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງກິດຈະກໍາຫຼືການສຸກເສີນ;

໘)ນອງມາດຕະການຂອງສັງຄົນັບສະຫນູນ, ສະແດງໃຫ້ຂັດພົນລະເມືອງຂອງລັດສັງຄົມເຫຼືອ, ການສະຫນອງເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງສະຖານທີ່ແລະງົບປະມານ;

໙)ຕັ້ງ, ແລະການຈ່າຍເງິນຂອງການບໍານານສໍາລັບອາຍຸອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມພິການບໍານານແລະວິໂຫຍດ, ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຊົ່ວຄວາມພິການ, ແມ່ນ, ວ່າງງານໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງການບາດເຈັບຫຼືພະຍາດອາຊີ, ລວມກ້ອນສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດລູກ, ປະຈໍາເດືອນເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການດູແລເດັກ, ສັຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການຝັງ;

໑໐)ສ້າງແລະ ຂອງພໍ່(ແມ່),

໑໑)ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ຄຸ້ຫຼື ໃນໄລຍະເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່, ສະຫລຸບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການຄຸ້ມຫຼື ຂອງດັ່ງກ່າວເດັກນ້ອຍ;

໑໒)ການປົກປ້ອງສິດແລະຖືກຕ້ອງປະໂຫຍດຂອງກໍາພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນຈາກບັນດາເດັກນ້ອຍ-ພ້າແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພໍ່;

໑໓)ການຟື້ນຟູຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງເມືອງ;

໑໔)ຂອບເຂດຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດ;

໑໕)ຂໍອຸທອນຂອງການລະເມີດຂອງສິດທິແລະເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງທີ່ສະແດງຜົນຂອງການຈິດຊ່ວຍ;

໑໖)ທາງການແພດ-ສັງກາດແລະການຟື້ນຟູຂອງນາ;

໑໗)ການອຸທອນຢູ່ສານຂອງການກະທໍາຂອງລັດປົກ, ທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງ, ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ;

໑໘)ການຟື້ນຟູຂອງຊັບສິນສິດທິ, ທາງສິລະເມີດສິດທິໃນຖານະເປັນຜົນຂອງການສຸກເສີນສະຖານະການ, ການຄືນເງິນຂອງຄວາມເສເກີດເຫດສຸກເສີນ