ທະນາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໂທລະສັບທະນາປຶກສາຫາລືທາງໂທລະສັບ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບການທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາທາງໂທລະສັບແມ່ນຂະຫຍາຍຕົ

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຊ່ຽວຊານປີສຶກສາກົດຫມາຍ, ກົດລະບຽບຂອງກົດຫມາຍ, ແລະແມ່ນຫຍັງແດ່ໃນຄໍາຮ້ອງຂອງກົດຫມາຍ, ຮູ້ຈັກກໍລະນີທີ່ກົດຫມາຍ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຟຣີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂທລະສັບໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງ, ການເຮັດວຽກ(ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາ)ຄວນໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນ.

ຖ້າພວກເຮົາແມ່ນດັ່ງນັ້ນເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຕົນເອງແລະການແກ້ໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າເອງບັນຫາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄົນອື່ນຢູ່ໃນຢ່າງຫນ້ອຍບາງວາມສຸກ, ຢ່າງຫນ້ອຍທີ່ມີຂອບເຂດ, ການຮັບຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຄຸນຄ່າ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສິ່ງໃດແດ່ໃນການກັບຄືນ, ຖ້າຫາກພວກເຮົາຈິດວິນຍານສິ້ນຕື້ນ, ພວກເຮົາ, ບໍ່ມີການສົງໃສ, ຈະເຫຼວແລະທີ່ຂ້ອນຂ້າງສົມຄວນມັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ທະນາແລະທະນາຖ້າຫາກທ່ານພົບບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດຂອງກົດຫມາຍ, ບໍ່ເຄີຍແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຄົນດຽວ.

ນີ້ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ທາງດ້ານກົດແນະນໍາ

ແລະປະຈຸບັນທ່ານສາມາດເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນ-ພຽງແຕ່ພິມຈໍານວນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົນເອງທີ່ເລືອກ, ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຈ່າຍເງິນອາເມລິກາກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ເພື່ອເປັນທະນາການຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະໂທລະສັບໄດ້ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປຶກສາຫາລືແລະຈ່າຍຄ່າສໍາລັບພວກເຂົາສະດວກ(ຕົກລົງໃນການລ່ວງກັບຊ່ຽວຊານສະເພາະ)