ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ກົດ


ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ກົດ

ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະປະຕິເສດໂສດ, ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດູແລ, ການແຕ້ມຂຶ້ນເປັນ ຕົກລົງຫຼືແຍກຕ່າງຊັບສິນ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຟຣີຄໍາຄົວກົດຫມາຍ, ທ່ານສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຫນ້ານີ້

ພຽງແຕ່ອະທິບາຍບັນຫາຂອງທ່ານແລະພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາທ່ານໃນການຢູ່ໃກ້ໃນອະນາຄົດ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງບັນຫາໄດ້ໃນຄົວກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ກັບພວກເຮົາ:

ວິທີການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢ່າຮ້າງຖ້າຫາກວ່າຜົວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຢ່າຮ້າງ

ສິ່ງທີ່ຊັບສິນແມ່ນພິຈາລະການແຕ່ງງານຊັບສິນ

ເປັນຮຸ້ນຂອງຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າມັນໄດ້ຖືກອອກກ່ຽວກັບການຫນຶ່ງຂອງຄູ່ສົມລົດ

ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮ້ອງຂໍມໍລະດົກ(ປະທານ)ການສືບພັນລະຍາໃນການແຕ່ງງານ

ທີ່ເມືອງສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນການແຕ່ງງານ, ໃນທີ່ຢ່າຮ້າງ

ວິທີການ ບຮອງເອົາເດັກນ້ອຍ

ສາມີ(ພັນລະຍາ)ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ ສາມາດຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດ

ບັນຊີລາຍການແມ່ນບໍ່ເກີນໄປ, ບັນຫາອາດຈະໄດ້ຮັບພັນ.

ກ່າວພິເສດຄວນຫົວຂໍ້ພາກສ່ວນຂອງຊັບສິນ

ທ່ານບໍ່ຄວນເອື່ອຍອີງໃສ່ການຄໍາແນະນໍາຂອງຫມູ່ເພື່ອນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນໂທລະພາບ, ທຸກສິ່ງທຸກໃນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ. ພວກເຮົາວາມຊໍານິຊໍານານຈະສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄົວກົດຫດັ່ງນັ້ນທ່ານເຂົ້າໃຈສິດທິຂອງທ່ານແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ຄ້າສະຖານະການ