ການຊົດເຊີຍສໍາລັບສິນເສຍຫາຍ-ການແປພາສາເຂົ້າໄປໃນລັດເຊຍ-ຕົວຢ່າງພາສາອັງກິດຢ່າງສິ້ນເຊີພາບເພາະສະນັ້ນ,ການຈຳແນກປະສົບການໂດຍການຍື່ນຄໍາຮ້ອງບໍ່ໄດ້ເດີນຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງເງື່ອນໄຂສະຫນອງໃຫ້ໂດຍກົດທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສານເພື່ອໃຫ້ເງິນ,ການອຸທອນນຳໄດ້ປົກຄອງທີ່ສິດອໍານາດຂອງ ການລາງວັນຊົດເຊີຍກອບສິດອຳນາດກັບລາງວັນ